ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG MARKETINGOWYCH

1. Korzystanie z usług otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, w celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną.

2. Informacje o charakterze marketingowym przesyłane są następującymi kanałami komunikacji i w formie:

a) poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe w postaci wiadomości tekstowych SMS,

b) powiadomienia web push wysyłane przez Sklep Internetowy iDream w postaci krótkich komunikatów, które wyświetlane są na desktopach komputerów i urządzeniach mobilnych,

c) poprzez pocztę elektroniczną w postaci wysyłanych wiadomości e-mail.

3. Zakres wykorzystywanych danych przy ww. komunikacji obejmuje numer telefonu, adres e-mail.

4. W każdej chwili osoba otrzymująca informacje o charakterze marketingowym ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W celu wykonania swoich praw może skierować żądanie pod adres e-mail: sklep@idream.pl .

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER iDREAM

1. Korzystanie z usługi Newsletter iDream jest dobrowolne.

2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje opcjonalnie poprzez:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przez okienko Pop-Up, który pojawia się przy pierwszych odwiedzinach strony Sklepu Internetowego iDream.

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie Newsletter iDream) przy składaniu zamówienia,

c) samodzielne zapisanie się osoby zainteresowanej poprzez dedykowany do tego link znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego.

3. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem https://app.getresponse.com/unsubscribe.html?x=a62...

4. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera iDream można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@idream.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurotel S.A. siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

a) przez elektroniczną pocztę pod adresem: sklep@idream.pl,


b) telefonicznie:+48 887 437 326,


c) listownie: ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk.

2. Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych:

a) przez elektroniczną pocztę pod adresem: daneosobowe@eurotel.pl


b) listownie: ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania informacji o charakterze marketingowym, (marketing bezpośredni) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” i/lub w celu otrzymywania subskrybowanego Newslettera iDream, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych u niego systemów informatycznych.

5. Okres przechowywania danych

W przypadku danych wykorzystywanych w drodze marketingu bezpośredniego będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zaś w przypadku Newslettera iDream do czasu Państwa rezygnacji z jego otrzymywania, bądź też do zakończenia jego wydawania przez Eurotel S.A.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przesyłanie informacji o charakterze marketingowym i wysyłanie Newslettera iDream.

8. Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW iDream zostały określone w naszej Polityce Prywatności.