Formularz rejestracyjny w promocji: "Więcej opcji. Nawet zakupu."


W ramach Promocji Klient, który dokonał zakupu w sklepie internetowym iDream.pl na kwotę wyższą niż 1900 zł, a mniejszą niż 10 000 zł i opłacił zamówienie przy użyciu karty kredytowej wydanej przez Citi Bank Handlowy, wypełniając poniższy formularz, może otrzymać słuchawki Beats EP w prezencie.


Zobacz jakie to proste:


1. Złóż jednorazowo zamówienie w sklepie internetowym na kwotę co najmniej 1900zł i opłać je za pośrednictwem płatności PayU kartą kredytową wydanej przez Citi Bank Handlowy. Pamiętaj aby na karcie produktu zaznaczyć, że chcesz wziąć udział w Promocji.

2. Wypełnij poniższy formularz i dodaj w załączniku potwierdzenie opłacenia zamówienia kartą kredytową wydaną przez Citi Bank Handlowy. Takie potwierdzenie wystawia Twój bank.

3. Oczekuj na kuriera z przesyłką lub odbierz zamówienie w wybranym Salonie iDream. Postaramy się, aby Twoje zamówienie dotarło do Ciebie jak najszybciej.
Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym iDream.pl jest złożenie zamówienia za pośrednictwem strony https://iDream.pl,
wypełnienie poniższego formularza wraz z przesłanym potwierdzeniem
zapłaty za zamówienie przy użyciu karty kredytowej wydanej przez Citi Bank Handlowy.

Szczegółowe informacje o promocjach dostępne są na stronie Promocji.

Regulamin Promocji.Formularz rejestracyjny
W momencie kiedy wybrany kolor słuchawek Beats EP w Promocji zostanie wyprzedany, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia innego koloru.

Oświadczam iż płatność za transakcję została zrealizowana kartą kredytową, wydaną przez Citi Bank Handlowy z siedzibą w Warszawie.

I. Niniejszym wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie moich wyżej wskazanych danych osobowych przez spółkę Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Administratora tych danych,
2) przekazanie moich wyżej wskazanych danych osobowych przez Administratora firmie Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland do celów wzięcia udziału i realizacji Promocji.
II.Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki wzięcia udziału w Promocji oraz zapoznałem się z poniższymi zasadami przetwarzania moich danych osobowych i je akceptuję.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) jest Organizator - Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Myśliwskiej 21.
2. W Eurotel S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: daneosobowe@eurotel.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) realizacji Promocji,
2) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
3) ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszeń.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, jej brak uniemożliwia udział w Promocji. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na potrzeby rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Promocją i zawartą umową sprzedaży oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Promocji innym podmiotom, w szczególności Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland oraz innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Organizatorowi.
8. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.