Poniżej znajduje się aktualny regulamin, który obowiązuje od dnia 02.12.16r.

Regulamin kart podarunkowych

I. Postanowienia ogólne

KARTA PODARUNKOWA iDream DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ w Salonach iDream.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1. Wydawca – Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ulicy Myśliwskiej 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000258070 (zwany dalej „Wydawcą” lub „iDream”).

2. Nabywca - osoba dokonująca w Punkcie Sprzedaży wymiany środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w kwocie, która zostaje przekazana na Kartę Podarunkową i wydana Nabywcy.

3. Użytkownik - każdy posiadacz Karty Podarunkowej.

4. Karta Podarunkowa – karta pobierana przez Nabywcę w Punkcie Sprzedaży i aktywowana w momencie doładowania w środki pieniężne, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Punktach Sprzedaży, w okresie jej ważności w ramach dostępnych środków.

5. Punkt Sprzedaży - położony na terytorium Polski, Sklep sieci iDream prowadzony przez Wydawcę . Lista Punktów Sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej www.iDream.pl

6. Sprzedawcaosoba zatrudniona przez Wydawcę, pracująca w Punkcie Sprzedaży

7. Towary - produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Punktach Sprzedaży.

II. Warunki ogólne Karty Podarunkowej

1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Karty Podarunkowej iDream.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Punktach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w okresie jej ważności.

3. Karta Podarunkowa ważna jest 12 miesięcy od daty jej aktywacji przez Wydawcę.

4. Karta Podarunkowa jest doładowana jednorazowo w momencie aktywacji.

5. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu

6. W przypadku kradzieży lub zniszczenia Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

7. Karta Podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu.

8. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Punkt Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym obsługującym Karty Podarunkowe.

9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie

10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie jej ważności.

11. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej, a Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego treść, nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązują się go przestrzegać.

III. Wydanie karty podarunkowej

1. Nabywca chcący skorzystać z Karty Podarunkowej musi się w nią zaopatrzyć w Punkcie Sprzedaży.

2. Jednocześnie Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy w Punkcie Sprzedaży środków pieniężnych w kwocie równej wartości na jaką chce doładować Kartę Podarunkową.

3. Nabywca może doładować Kartę Podarunkową w dowolnej kwocie, jednak nie większej niż 10 000 zł.

4. Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży aktywuje Kartę Podarunkową w wewnętrznym systemie informatycznym oraz wprowadza określoną przez Nabywcę wartość pieniężną na Kartę Podarunkową.

5. Sprzedawca dokumentuje fakt przekazania środków pieniężnych na Kartę Podarunkową poprzez wydanie Nabywcy dokumentów przyjęcia środków i doładowania Karty Podarunkowej.

6. Wartość Karty Podarunkowej równa jest wartości środków pieniężnych jaką Nabywca przekazał Wydawcy.

7. Karta Podarunkowa jest aktywna 12 miesięcy od momentu aktywacji jej przez Wydawcę.

IV. Realizacja Karty Podarunkowej

1. Aktywna Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Punktach Sprzedaży.

2. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma kwoty na jaką doładowana została karta Podarunkowa zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.

3. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przekazanie jej kasjerowi w Punkcie Sprzedaży Kasjer w Punkcie Sprzedaży dokona pobrania z tej karty przez terminal kwoty odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej.

5. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż kwota środków pieniężnych pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

6. Nabywca lub Użytkownik może sprawdzić saldo Karty Podarunkowej w Punkcie Sprzedaży.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi, z wyłączeniem reklamacji towarów, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi, mogą być składane bezpośrednio w Punktach Sprzedaży w godzinach ich otwarcia.

3. W przypadku niemożności wymiany towaru w trybie reklamacji, zakupionego towaru przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci gotówkę lub wyda nową Kartę Podarunkową o wartości równej towarowi nie podlegającego wymianie.

VI. Postanowienia końcowe

1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego. Z Karty Podarunkowej Użytkownik nie może dokonać wypłaty środków zgromadzonych na Karcie.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu Użytkownikom zmienionego Regulaminu w Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej iDream.pl