WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Eurotel S.A.

ul. Myśliwska, 21

80-126 Gdańsk

sklep@idream.pl, Telefon: 887 437 326

– Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi*

– Data zawarcia umowy*/odbioru*: ____________________________________________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ______________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów): ______________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ______________________________

– Data: ______________________________________________________________________________________________

* Niepotrzebne skreślić.