Regulamin obowiązujący do 24.12.14

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy idream.pl [zwanym dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanym dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, NIP:586-158-45-25, adres email: esklep@idream.pl.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sklep okazjonalnie może wprowadzać promocje na wszystkie towary, akcje wyprzedażowe oraz specjalne ceny na zamówienia, usługi transportowe.

8. Sklep prowadzi program lojalnościowy, który może premiować stałych klientów (takich, którzy mają utworzone konto w sklepie - zarejestrowały się) okazjonalnymi bądź stałymi ofertami, zniżkami i specjalnymi cenami.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia traktowane jest jako złożenie oferty kupna.

2. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonej oferty kupna jest podanie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu transakcyjnym, w szczególności imienia i nazwiska (nazwy) Klienta, adresu, adresu do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres Klienta), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, umożliwiających weryfikację Klienta oraz kontakt przy realizacji zamówienia.

3. Wszystkie złożone oferty kupna, Sklep musi potwierdzić przyjęciem do realizacji zamówienia poprzez email wysłany do klienta lub telefonicznie. Sklep ma prawo ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze dodawanym do koszyka w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy oraz promocjom jakim podlega.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wszystkich zamówienych produktów przez Sklep, zgodnie z ust. 3.

6. Zgodnie z ust. 5. złożona oferta kupna może nie zostać zrealizowana. Sklep każdorazowo informuje Klienta o przyjęciu oferty do realizacji bądź jej odrzuceniu.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) kartą płątniczą lub kredytową - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta (wydaje) w wybranym przez Klienta specjalistycznym punkcie detalicznym w terminie 5 dni roboczych licząc:

a) od dnia następnego od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep w trybie określonym w § 2 ust. 2 Regulaminu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności za pobraniem,

b) od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sklepu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewem.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 21 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, Klient, zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176), może żądać, w trybie tej ustawy, doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie ustawy z dnia 2.03.2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 r. poz. 1225), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy. Wymieniona ustawa ma zastosowanie do konsumentów, którymi zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarcza lub zawodową.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od wydania towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty przesyłki ponosi Konsument.

4. W ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Konsumentowi zapłaconą kwotę. Zwrot następuje na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

6. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Konsumentowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

5. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link o rezygnacji który jest dołączony do każdego newslettera.

 

§8

Własność intelektualna

 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu, tj. w dniu 1 sierpnia 2013r.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian Regulaminu stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.